اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

حضور دانش آموزان انجمنی در برنامه روح ا... شبکه آفتاب