اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

حضور حاج آقا حاج علی اکبری