اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

اردوی جهادی دانش آموزی روستای ابراهیم آباد