اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

اعتکاف دانش آموزی 97 "خلوت دل"