اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

جلسه توجیحی لشگرفرشتگان در استانداری

جلسه توجیحی لشگرفرشتگان در استانداری

جلسه توجیحی لشگرفرشتگان در استانداری

جلسه توجیحی لشگرفرشتگان در استانداری

جلسه توجیحی لشگرفرشتگان در استانداری

جلسه توجیحی لشگرفرشتگان در استانداری