اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

مسابقه نشریه نویسی و روزنامه دیواری در دبیرستان متوسطه اول رشادت

مسابقه نشریه نویسی و روزنامه دیواری در دبیرستان متوسطه اول رشادت

مسابقه نشریه نویسی و روزنامه دیواری در دبیرستان متوسطه اول رشادت

مسابقه نشریه نویسی و روزنامه دیواری در دبیرستان متوسطه اول رشادت